OfertaOferta

Nasza firma ma do zaoferowania:

 1. Szkolenia wstępne:
  1. Instruktaż ogólny
  2. Instruktaż stanowiskowy
 2. Szkolenia okresowe
  1. Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  2. Dla pracowników administracyjno-biurowych
  3. Dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  4. Dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Powyższe szkolenia z wyjątkiem pozycji 1 b możemy przeprowadzać w ramach służby bhp lub na podstawie bieżących zgłoszeń.

Uwaga!
Szkolenie wstępne – instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed rozpoczeciem pracy (jest jednym z warunków dopuszczenia do pracy), oraz każdorazowo przy zmianie miejsca lub warunków pracy przeprowadzany przez pracowników sprawujących bezpośredni nadzór nad poszczególnymi pracami z tym, że ci pracownicy dozoru muszą posiadać aktualne przeszkolenie dla osób kierujących pracownikami.

 1. Ponadto oferujemy szkolenia z zakresu:
  1. udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
  2. Szkolenia p. poż
  3. Prawa pracy
 2. Ocena Ryzyka Zawodowego

  Analizujemy i dokumentujemy ryzyko zawodowe związane z pracą wykonywaną na ocenianych stanowiskach.

 3. Sporządzenie Dokumentacji Powypadkowej

  Bardzo wygodnym i ekonomicznym rozwiązaniem jest powierzenie obsługi BHP firmy specjalistom spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych (outsourcing) należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.W ramach stałej wspłpracy (outsourcingu) bhp RotkiV proponuje:

  1. doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP
  2. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  3. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji
  4. pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP
   sporządzanie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
   współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną
  5. prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy
   doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
  6. sporządzenie raz w roku analiz stanu bhp zawierających propozycje poprawy warunków pracy
  7. przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych dla wszystkich pracowników firmy
  8. pomoc w sporządzaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego

Art. 237 3.Kodeksu PracyArt. 237 3.Kodeksu Pracy

§ 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie resowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

§ 21. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.